Vestníky MO SR vydané v roku 2015


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 51, 30. júla 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 50, 24. júla 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 51/2015, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 33/2008 o kritériách na preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 68/2008
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 52/2015 ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2010 o kritériách na povolenie výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 47/2011
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenského predpisu a služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 49, 17. júla 2015

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2015 o vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť

Vestník MO SR, čiastka 48, 16. júla 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2015 o priznaní znakov

Vestník MO SR, čiastka 47, 14. júla 2015

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 48/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2014 o správe majetku štátu a o postupoch jeho účtovania

Vestník MO SR, čiastka 46, 9. júla 2015

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 29. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. dodatku k Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. OOd-38/2012 z 30. novembra 2012
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny Priama letecká podpora a vzdušná izolácia [evid. zn. VDA-30-20/Let (A)]
 6. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 45, 1. júla 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenia o oprave tlačovej chyby

Vestník MO SR, čiastka 44, 30. júna 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 43, 25. júna 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 42, 24. júna 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 41, 16. júna 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2014 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2014

Vestník MO SR, čiastka 40, 16. júna 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 39, 11. júna 2015

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2015, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2015 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2015

Vestník MO SR, čiastka 38, 11. júna 2015

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 38/2015, ktorou sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2012 o zabezpečení obrannej štandardizácie v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2014

Vestník MO SR, čiastka 37, 8. júna 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 3. Redakčné oznámenie

<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu